Logistics Management System

Logistics

PP Ceramic (Ramintra) Co., Ltd.

Platform

  • Web Application

  • Tablet Application

Objective

  • เพื่อบริหารจัดการการจัดคิวรถส่งของอย่างมีระบบ

  • เพื่อบริหารจัดการการตรวจสอบสินค้าก่อนนำขึ้นรถอย่างมีระบบ

  • เพื่อตรวจสอบข้อมูลและสถานะการจัดส่งของพนักงานขนส่งและรายการจัดส่งสินค้า

  • เพื่อติดตาม GPS ของรถขนส่งสินค้า

  • เพื่อวัดผลการขนส่งสินค้าของพนักงานขนส่ง