Softberry

Planting Innovation

Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android

SERVICE

Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android

Guide and Plan Solution

เราให้คำแนะนำ วางแผน และนำเสนอ Solution ที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและโปรเจคที่ลูกค้าต้องการพัฒนา เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุนและเน้นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพจากบริการของเรา

Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android

Website Application

เราให้ความสำคัญในการออกแบบ UI/UX เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ธุรกิจ และสื่อถึง Corporate Identity ของลูกค้า อีกทั้งยังพัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานได้ทุกหน้าจอ

Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android

Mobile Application

เราศึกษาความต้องการของลูกค้าและนำเสนอการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ Smartphone และ Tablet บน iOS และ Android ซึ่งเราเน้นการออกแบบ UI/UX ที่สวยงามและสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดี เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรเจค

Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android

Co-development / Turnkey

เราพร้อมที่จะร่วมงานกับทีมพัฒนาของลูกค้าในการพัฒนาโปรเจคร่วมกัน หรือร่วมงานกับบริษัทที่ต้องการทีมพัฒนาสำหรับโปรเจคขนาดใหญ่ของหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน

About

Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
  • เรามุ่งสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดี ไปพร้อม ๆ กับความสุขในการใช้งานของผู้ใช้

  • เราถนัดคิดและสร้าง Solution ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจของลูกค้า โดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด

Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android

WHY CHOOSE US

Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด

Made to Order

วางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ

Worthy Outcomes

ออกแบบระบบโดยเน้นความคุ้มค่าในการลงทุนและผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

Great Quality

ใส่ใจและให้ความสำคัญกับมาตรฐานในการพัฒนาระบบทุกระบบของลูกค้าให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด

Professional Team

ทีมงานวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบแบบมืออาชีพ

Diversified Experiences

ทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์การพัฒนาหลากหลายประเภทธุรกิจ

Mindful Support

บริการด้วยใจ ไม่ทอดทิ้ง พร้อมให้บริการดูแลหลังส่งมอบระบบ

SOFTBERRY’S TECHNOLOGY STACK

Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด

partner

Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android

Want to see Project ?

OUR CLIENTS

Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android
Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ iOS / Android

CONTACT US

Softberry บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด

Contact Info

Call Us

086-992-0624

Address

322/49 ซ.พัฒนาการ 32 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250